क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 गुरुदत्त घिमिरे प्रशासन अधिकृत (छैठौँ) प्रशासन प्रशासन
2 गोपाल शर्मा लामिछाने कार्यालय प्रमुख कृषि कृषि प्रसार 9856064130
3 किरण परियार बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौँ) कृषि बाली संरक्षण 9856072286 akctanahun@gmail.com
4 प्रमोद गैह्रे बागवानी विकास अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौँ ) कृषि बागवानी
5 सुरज गैह्रे कृषि अर्थ बिज्ञ कृषि एग्री इको