• प्रदेश सरकारबाट तनहुँ जिल्लाको लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरुलाई कृषकहरु समक्ष पुर्याउने काम गर्ने

 • भ्यालिडेशन परीक्षण सन्चालन गर्ने

 • परीक्षण सम्वन्धी सामान्य प्रयोगशाला सेवा

 • कृषि प्रसार शैक्षिक क्रियाकलाप सन्चालन गर्ने

 •  प्राविधिक तथा व्यवसायिक कृषक र व्यवसायी

 • एडभान्स तालिम संचालन गर्ने

 • विशेषज्ञ प्राविधिक सेवा

 • कृषि विकास कार्यक्रम, आयोजनाको समन्वय तथा सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य

 • कृषि बिकाश कार्यक्रममा सरकारलाइ सहयोग

 • जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण र उपयोग

 • अनुसन्धान स्थलको रुपमा कार्य

 • स्रोतकेन्द्रको रुपमा कार्य

 • क्षमता विकास सम्वन्धि कार्य

 • संघीय आयोजनाहरुको संचालन र नियन्त्रण

 • पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरुको लागि प्राविधिक सेवा

 • बाली बस्तु विकासको योजना, मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखला विकास तथा कार्यान्वयन

 • इन्टर्नसिप कार्यक्रम संचालन

 • कृषि सम्वन्धि तथ्याँक सँकलन तथा अध्यावधिक गर्ने र संघीय तालुक निकायहरुमा पठाउने

 • व्यवसाय विकास सेवा उपलव्ध गराउने